Avís legal

Dades de l’Empresa.
En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, dels Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació s’exposen les dades d’identificació de l’empresa.
Nom: Fundació Tr@ms
Denominació Social: Fundació Privada Tr@ms
NIF/CIF: G62515556
Domicili Social: Rambla Nova 26
Telèfon: 93.579.49.44
Direcció de correu electrònic: trams@fundaciotrams.org
Dades d’inscripció en el registre mercantil: nº 1530 Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya
Base de Dades General d’Administració inscrita al R.G.F.P.A.E.P.D. amb en nom B.D.G.A.FUN.TRAMS i codi d’inscripció 2070510001.

Serveis prestats per mitjà de www.segellsmart.org.
Pel fet de fer servir el lloc www.segellsmart.org, a partir d’ara lloc Web, vostè adquireix la condició d’usuari. La utilització del lloc Web i de qualsevol dels serveis del mateix significa la seva acceptació com usuari, sense reserves de cap classe, de totes i cadascuna de les presents condicions generals. El lloc Web ofereix els següents serveis:
Informació sobre els serveis oferts per Segell d’Innovació Educativa Smart.
Notícies relacionades amb Segell d’Innovació Educativa Smart.
Qualsevol altre servei que en un futur s’inclogui al lloc Web.
Fundació Tr@ms es reserva el dret de modificar unilateralment la presentació i configuració del lloc Web, així com els corresponents serveis i les condicions requerides per el seu ús, sense que d’ell se’n derivi cap dret de compensació a favor de l’usuari.

Obligacions de l’usuari.
L’usuari s’obliga, amb caràcter general, a utilitzar el lloc Web així com els serveis vinculats al mateix de forma diligent, de conformitat amb la llei, la moral, l’ordre públic i el disposat en aquestes condiciones generals, havent d’abstenir-se d’utilitzar-los en qualsevol forma que pugui impedir el normal funcionament i gaudiment per part dels usuaris del lloc Web i dels serveis vinculats al mateix, o que pogués fer malbé o causar danys als bens i drets de Fundació Tr@ms, usuaris o, en general, de qualsevol tercer. Més en particular, però sense que aquesta enumeració limiti l’abast general de la obligació disposada en el paràgraf anterior, l’usuari s’obliga en la utilització del lloc Web i dels serveis vinculats al mateix, a:
a. No introduir o difondre a través del lloc Web cap programa d’ordinador, dada, virus, codi, o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic que sigui susceptible de produir danys en el lloc web, en qualsevol dels serveis vinculats al mateix o en qualssevol equips, sistemes o xarxes de Fundació Tr@ms, de qualsevol usuari, o en general de qualsevol tercer, o que d’altra forma sigui capaç de causar-li qualsevol tipus d’alteració o impedir el normal funcionant del mateix .
b. No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d’altres en la utilització del lloc Web o de qualsevol dels serveis vinculats al mateix, inclòs la utilització en el seu cas de paraules de pas o claus d’accés de tercers o de qualsevol altra forma.
c. No ocultar ni falsejar de cap manera l’origen de missatges de correus electrònics, no interceptar, esborrar ni modificar els missatges de correu electrònic d’altres usuaris, ni enviar missatges de correu en massa.
d. No destruir, alterar, inutilitzar o danyar dades, informacions, programes o documents electrònics de Fundació Tr@ms o de tercers.
e. No utilitzar els continguts i en particular la informació obtinguda a través del lloc Web per remetre publicitat, enviar missatges amb fins de venda o amb qualsevol altre fi comercial, ni per recollir ni per emmagatzemar dades personals de tercers.

Propietat Intel·lectual i Industrial.
L’usuari reconeix que tots els elements del lloc Web i de cadascun dels serveis prestats a través del mateix, la informació i materials continguts en el mateix, l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts i els programes d’ordinador utilitzats en relació amb el mateix estan protegits per drets de propietat intel•lectual i industrial de la pròpia Fundació Tr@ms o de tercers.
Excepte que fora autoritzat per Fundació Tr@ms o, en el seu cas, pels tercers titulars dels drets corresponents, o a no ser que allò resulti legalment permès, l’usuari no podrà reproduir, transformar, modificar, desencadellar, realitzar enginyeria inversa, distribuir, llogar, deixar, posar a disposició o permetre l’accés al públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública de cap dels elements referits al paràgraf anterior.
L’usuari haurà d’utilitzar els materials, serveis i informació als que accedeixi a través de la utilització del lloc Web i de cadascun dels corresponents serveis únicament per les seves pròpies necessitats, obligant-se a no realitzar ni directa ni indirectament una explotació comercial ni dels serveis ni dels materials, informació i elements obtinguts a través dels mateixos.

Exclusió de Garanties.
Fundació Tr@ms es compromet a portar a fi tots el esforços necessaris per garantir la disponibilitat i continuïtat del lloc Web així com dels serveis vinculats al mateix. No obstant, Fundació Tr@ms no pot garantir que el lloc Web i els serveis vinculats al mateix funcionin correctament en tot moment, que l’usuari pugui accedir a ells i utilitzar-los de forma ràpida, ininterrompuda i lliure d’errors. De la mateixa forma, Fundació Tr@ms no atorga cap garantia respecte la idoneïtat i el contingut del lloc web o de qualsevol dels serveis vinculats al mateix contingut per la satisfacció de les necessitats específiques de l’usuari.
Respecte al contingut del lloc web, recull únicament característiques i informació general que poden variar en el temps.
Fundació Tr@ms actuarà diligentment segons els usos generals acceptats en el sector per evitar la presència en el lloc Web o en algun dels serveis vinculats al mateix de virus o altres elements que puguin causar alteracions en el sistema informàtic de l’usuari, en els documents electrònics o en els seus fitxers, però no pot garantir l’absència total d’aquests elements, no essent responsable dels danys i perjudicis que podrien ocasionar.
Fundació Tr@ms no controla, ni fa propis, ni garanteix l’exactitud, qualitat, veracitat, viabilitat o idoneïtat de les informacions i serveis facilitats o prestats per tercers a través del lloc Web. De la mateixa manera, no controla i ni garanteix l’absència de virus u altres elements nocius en els continguts o serveis facilitats o prestats per tercers a través del lloc Web.
Fundació Tr@ms no garanteix la disponibilitat tècnica, qualitat, viabilitat, exactitud o veracitat dels continguts i serveis disponibles en lloc web que pertanyin o siguin gestionats per tercers als que l’usuari pugui accedir mitjançant dispositius tècnics d’enllaç (“links”) des del lloc Web.
Fundació Tr@ms no controla el contingut d’aquests llocs web ni ofereix ni comercialitza els productes i serveis disponibles en els llocs web així enllaçats, ni assumeix en conseqüència cap responsabilitat pels mateixos.

Resolució.
Sense perjudici de la responsabilitat per danys i perjudicis que es puguin derivar, Fundació Tr@ms podrà, amb caràcter immediat i sense necessitat de previ avís, resoldre i donar per acabada la seva relació amb l’usuari, interrompent el seu accés al lloc Web o als corresponents serveis, si detecta un ús dels mateixos o de qualsevol dels serveis vinculats als mateixos contrari a les presents condicions generals.
L’usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota mena que Fundació Tr@ms pugui patir directa o indirectament, com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de les condicions generals en relació amb la utilització del lloc Web o de qualsevol dels serveis vinculats al mateix. Igualment, l’usuari mantindrà a Fundació Tr@ms indemne davant qualsevol sanció reclamació o demanda que interposés un tercer, inclosos qualsevol organisme públic, contra Fundació Tr@ms, els seus treballadors o agents com a conseqüència de la violació de qualsevol dret de tercers per part de l’esmentat usuari mitjançant la utilització del lloc Web o dels serveis vinculats al mateix d’una forma contrària a la prevista en les condicions generals que foren d’aplicació.

Llei aplicable i jurisdicció.
Aquestes condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Fundació Tr@ms i l’usuari, amb renúncia expressa a un altre fur, es sotmeten als jutges i tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).